รายการดาวน์โหลด

# หัวข้อ ไฟล์
1 แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก
2 ใบต่อแนบท้าย สป/สผ/อสป/001-ก
3 แบบฟอร์ม รายละเอียดการประดิษฐ์/ข้อถือสิทธิ/รูป/บทสรุปการประดิษฐ์
4 แบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ลข.01
5 ตัวอย่างหนังสือสัญญามอบอำนาจ
6 ตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิ
7 (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย
8 แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอให้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Invention Disclosure Form)