รายละเอียดเกี่ยวกับเรา


วิสัยทัศน์


ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

พันธกิจ


วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยพัฒนา และ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง การประสานงานกับผู้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

 

วัตถุประสงค์


1. เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

4. เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการและเจรจาต่อรองในการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา

 

การให้บริการและกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


1. ให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสืบค้น และการเขียนร่างคำขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

3. ประสานงานและจับคู่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเข้ากับผู้ที่ต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

4. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

5. บริหารจัดการและเจรจาต่อรองในการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

 

โครงสร้างการบริหารงาน