สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 89453

ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติจากรำข้าว

  • ชื่อผู้ประดิษฐ์   รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี,นายคมสัน จำปาศรี,นางสาวพัชรินทร์ สุดปฐม
  • หน่วยงาน  The Sirindhorn TGGS
  • เบอร์โทรภายใน   02-555-2000 ต่อ 2918
  • Email   rapeephun.d@tggs.kmutnb.ac.th

รายละเอียดผลงาน

ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติจากรำข้าวเป็นภาชนะที่มีวัตถุดิบหลักจากรำข้าวถูกนำมาขึ้นรูปให้มีรูปร่างแบบต่างๆ ไปตามลักษณะของแม่พิมพ์ โดยใช้วิธีการขึ้นรูปแบบกดอัดหรือวิธีการขึ้นรูปภาชนะทั่วไป ประกอบรวมด้วยรำข้าว สารผสมช่วยในการคงรูป เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเหนียว พอลิแลคติคแอสิด สารตัวเติม เช่น น้ำ กลีเซอรอล แวกซ์ สารปรับปรุงคุณสมบัติ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เคลย์ และซิลิกา สารปรุงแต่งสมบัติ เช่น สารป้องกันกลิ่นหืน