อนุสิทธิบัตร 20958

เครื่องวัดค่าความสดใหม่ของไข่ไก่อัตโนมัติ

  • ชื่อผู้ประดิษฐ์   รศ.ดร.นที ทองอุ่น,นายอําพร นาคประสาท,นายคเณศร์ สุขบรรณ,นายวรเชษฐ์ สุขสวัสดิ์
  • หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เบอร์โทรภายใน  
  • Email   natee.t@eng.kmutnb.ac.th

รายละเอียดผลงาน

เครื่องวัดค่าความสดใหม่ของไข่ไก่อัตโนมัติ จะประกอบด้วยช่องสำหรับใส่ไข่ไก่ที่ต้องการตรวจสอบ ถาดนำไข่ดิบและเปลือกไข่ออก และหน้าจอแสดงผลอยู่ด้านหน้าของเครื่อง ส่วนภายในเครื่องจะมีส่วนประกอบหลัก 3 ชุด คือ ชุดรับไข่และชั่งน้ำหนักเป็นช่องให้นำไข่ไก่ที่ต้องการทดสอบมาวางบนชุดชั่งน้ำหนักโดยโหลดเซลล์ ชุดตอกไข่ทำหน้าที่ตอกเปลือกไข่ให้แตกเพื่อให้ไข่ขาวและไข่แดงไหลออกมาลงใส่ถาดเพื่อนำไปวัดค่าต่อไป โดยจะมีอุปกรณ์หนีบไข่เป็นตัวช่วยจับไข่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการตอกไข่ และชุดการประมวลผลภาพทำหน้าที่บันทึกภาพไข่แดงและไข่ขาวจากกล้องเว็บแคมที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง แล้วนำภาพไปประมวลผลหาเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดงโดยวัดจากความกว้างและความสูงของไข่แดง จากนั้นจะแสดงผลการตรวจสอบที่หน้าจอแสดงผลที่ด้านหน้าของเครื่อง โดยเครื่องวัดค่าความสดใหม่ของไข่ไก่อัตโนมัตินี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดของการตรวจสอบจากสายตามนุษย์ อีกทั้งยังเป็นตัวสอบเทียบคุณภาพของไข่ภายในฟาร์มเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกอาหารไก่ที่มีคุณภาพให้ผลผลิตที่ดี และยังช่วยลดการนำเข้าเครื่องตรวจสอบไข่ไก่ราคาแพงจากต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้